Tjänster

TjänsterMiljöledning
• Miljöutredning

• ISO Ledningssystem, 14001,
9001, 45001

• Egenkontroll/Riskhantering
• Systematiskt Arbetsmiljö-arbete
• Systematiskt Brandskydds-arbete
• Miljö- anmälan/tillstånd
• Ackrediteringssupport ”släcka
   tvåor” Swedac
• Projektering/rådgivning och anläggande
av enskilt avlopp. Från totalentreprenad
till egen arbetsinsats utifrån överenskommelse.

– Miljöledning
Nuläge och planering
Var är vi just nu? Vart vill vi komma? Hur når vi vidare?
Hur kan/ska vi generera miljöförbättringar och därigenom höja vår lönsamhet genom miljöengagemang mot kund och intressenter?

– Miljöutredning
Genomgång av företagets miljöpåverkan och vilka lagar och krav som
ställs på vår verksamhet. För att vara rätt sida ”rågången” är det alldeles nödvändigt att veta var vi är ”lagliga” och  vilka krav våra kunder och intressenter ställer!

Miljöpolicy
En bekräftelse mot oss själva och vår omgivning att vi arbetar med vår miljöpåverkan.
Detta är avsikten att genomföra, vi följer upp det och kommunicerar ut resultatet till våra intressenter!

– Miljömål
Vi vet vad vår miljöpåverkan är och vad vi skall göra för att nå förbättringar!
Vi genomför åtgärder och flyttar fram målen mot nya ständiga förbättringsåtaganden.

– Miljöutbildning
När vi undersökt 0ch vet, uttryckt och förbättrat vårt miljöarbete ska vi alla jobba mot samma mål!
För att skapa delaktighet och framåtanda mot ekonomisk/värdeskapande verksamhetsnytta ska Alla medarbetare veta vad  som förväntas och hur vi når dit!

– Internrevision
Gör vi som vi utlovat? Jobbar Alla mot samma mål? Vad behöver förbättras och utvecklas?
Internrevisionen ska ge svar på att vi jobbar rätt och vad vi ska jobba mer med!

ISO Ledningssystem, 14001, 9001, och 45001
EQsupport bygger upp integrerade miljö, kvalitet och arbetsmiljö ledningssystem i ert företag. Det kan exempelvis gälla integrering av ISO miljö, kvalitets och arbetsmiljöarbete i en verksamhet.  Givetvis ska systemen samköras för bästa utbyte!
Hela eller delar av system kan genomföras beroende på hur långt arbetet nått.

Egenkontroll/Riskhantering
Egenkontroll ska vara en detaljinformation om företagets verksamhet.
Vilka bestämmelser berör vår verksamhet och hur styr vi upp vårt dagliga arbete, för att i möjligaste mån uppfylla dem.
Alla verksamheter har lagkrav att känna till sin miljöpåverkan på omgivningen.
Egenkontrollen ger beslutsunderlag om nuvarande och framtida behov för att upprätthålla godkänd nivå.

Systematiskt Arbetsmiljö Arbete
Det systematiska arbetsmiljöarbete av stor betydelse för att bibehålla och
nyanställa kvalificerad arbetskraft.
EQSupport bygger upp/underhåller företagets praktiska och dokumenterade arbetsmiljöarbete, gör riskbedömningar, utbildar och medverkar fortlöpande till förbättrad arbetsmiljö.

Systematiskt Brandskydds Arbete
Systematiskt Brandskydd är i vissa fall ett lagkrav vid verksamheter i lokaler.
EQsupport bygger upp/underhåller brandskyddet, gör riskbedömningar, utbildar och medverkar fortlöpande till att systematiskt brandskydd upprätthålls.

Miljö- anmälan/tillstånd
Vid ny- etablering av miljöfarlig verksamhet krävs ”anmälan om miljöfarlig verksamhet” till kommunal miljöförvaltning innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Även vid förändring av redan anmäld miljöfarlig verksamhet, krävs ny anmälan.

Större eller specialiserad verksamheter kan behöva miljötillstånd från länsstyrelse, oftast ska ansökan granskas och beslutas av Mark- och miljödomstolen.
EQsupport bidrar under hela processen från ansökan till färdigt miljötillstånd!

Ackrediteringssupport ”släcka tvåor” Swedac
Fordons- verkstäder kan utöka sin kund- service med tjänsten att släcka tvåor direkt i verkstaden utan ombesiktning på någon ackrediterad bilprovning. Via godkännande från Swedac blir verkstaden ackrediterad att släcka tvåor.
EQsupport upprättar kvalitetsmanual anpassad för Ert företag.
Utbildar i rutiner kopplade till manualen och medverkar till genomförd ackreditering.
Ger även stöd vid Swedac externrevisioner och internrevisioner med dokument- uppdateringar och rutinuppdateringar.

EQsupport AB och JF Gräv& Schakt samarbetar för att erbjuda totalentreprenad till fastighetsägare inför anläggande av enskilt avlopp.

MiljöKvalitetSupport                 

Vi genomför projektering från start till färdigställande av garanterat funktionsduglig och lagenlig enskild avloppsanläggning.  Lennart Faijermo, EQsupport har jobbat med enskilda avlopp i mer än 20 år med tömning, inventering, rådgivning, projektering och tillståndsgivning som miljöinspektör.
http://www.eqsupport.se/

Johan Faijermo, JF Gräv & Schakt är dokumenterat duktig i maskinkörning inom alla de moment som förekommer vid gräv/schakt arbete. Kompetensen är allt inom anläggning/gräv och maskinen är ny med alla tekniska finesser.
http://jf-gs.se/

Som team kompletterar vi varandra bra med gedigen erfarenhet och ungdomligt nyskapande i teknisk framkant. Tillsammans med dig, kan vi göra ett ”krafttag” för att förbättra miljön i våra vattendrag.

I projektering ingår;

  • Kostnadsfritt personligt besök för rådgivning om förutsättningar för godkänt enskilt avlopp. Vi går tillsammans igenom anläggningen där vi ger tänkbara förslag på lösningar. Vi löser era problem långsiktigt med bästa och mest ekonomiska teknik. Hänsyn till bästa lösning för, återställande av tomt
  • Offert med överenskommen avloppslösning och kostnadsförslag. Ni avgör om anläggningen ska vara ”nyckelfärdig” eller om ni gör någon del själva.
  • Markundersökningar på plats, upprättande av ritningar, tillståndsansökning och dokumentation. Allt fixat inför klart tillstånd.
  • Kontakt med miljömyndighet och erhållande av tillstånd för anläggande av avloppsanläggning.

I entreprenaden ingår;

  • Planering av lämplig tid för cirka 2 dagars arbete på er fastighet.
  • Installation av offererad och godkänd anläggning av miljömyndighet.
  • Kontroll av funktion och godkännande av miljömyndighet på plats.
  • Överlämnande av laglig och funktionsriktig avloppsanläggning med entreprenad garanti. Återställning av er trädgård med schakt och grässådd.

Kontakta;
Lennart faijermo på 070-822 74 64, mail info@miljokvalitetsupport.se eller
Johan Faijermo på 073-362 80 81, mail johan@jf-gs.se