Tjänster

TjänsterMiljöledning
• Miljöutredning

• ISO Ledningssystem, 14001,
  9001, 45001

• Egenkontroll/Riskhantering
• Systematiskt Arbetsmiljö-arbete
• Systematiskt Brandskydds-arbete
• Miljö- anmälan/tillstånd
• Ackrediteringssupport ”släcka
   tvåor” Swedac
• Projektering/rådgivning av enskilt avlopp. 

– Miljöledning
Nuläge och planering.
Var är vi just nu? Vart vill vi komma? Hur når vi vidare?
Hur kan/ska vi generera miljöförbättringar och därigenom höja vår lönsamhet genom miljöengagemang mot kund och intressenter?

– Miljöutredning
Genomgång av företagets miljöpåverkan och vilka lagar och krav som
ställs på vår verksamhet. För att vara rätt sida ”rågången” är det alldeles nödvändigt att veta var vi är ”lagliga” och  vilka krav våra kunder och intressenter ställer.

Miljöpolicy
En bekräftelse mot oss själva och vår omgivning att vi arbetar med vår miljöpåverkan.
Detta är avsikten att genomföra, vi följer upp det och kommunicerar ut resultatet till våra intressenter.

– Miljömål
Vi vet vad vår miljöpåverkan är och vad vi skall göra för att nå förbättringar.
Vi genomför åtgärder och flyttar fram målen mot nya ständiga förbättringsåtaganden.

– Miljöutbildning
När vi undersökt och vet, uttryckt och förbättrat vårt miljöarbete ska vi alla jobba mot samma mål.
För att skapa delaktighet och framåtanda mot ekonomisk/värdeskapande verksamhetsnytta ska Alla medarbetare veta vad  som förväntas och hur vi når dit.

– Internrevision
Gör vi som vi utlovat? Jobbar Alla mot samma mål? Vad behöver förbättras och utvecklas?
Internrevisionen ska ge svar på att vi jobbar rätt och vad vi ska jobba mer med.

ISO Ledningssystem, 14001, 9001, och 45001
EQsupport bygger upp integrerade miljö, kvalitet och arbetsmiljö ledningssystem i ert företag. Det kan exempelvis gälla integrering av ISO miljö, kvalitets och arbetsmiljöarbete i en verksamhet.  Givetvis ska systemen samköras för bästa utbyte.
Hela eller delar av system kan genomföras beroende på hur långt arbetet nått.

Egenkontroll/Riskhantering
Egenkontroll ska vara en detaljinformation om företagets verksamhet.
Vilka bestämmelser berör vår verksamhet och hur styr vi upp vårt dagliga arbete, för att i möjligaste mån uppfylla dem.
Alla verksamheter har lagkrav att känna till sin miljöpåverkan på omgivningen.
Egenkontrollen ger beslutsunderlag om nuvarande och framtida behov för att upprätthålla godkänd nivå.

Systematiskt Arbetsmiljö Arbete
Det systematiska arbetsmiljöarbete av stor betydelse för att bibehålla och
nyanställa kvalificerad arbetskraft.
EQSupport bygger upp/underhåller företagets praktiska och dokumenterade arbetsmiljöarbete, gör riskbedömningar, utbildar och medverkar fortlöpande till förbättrad arbetsmiljö.

Systematiskt Brandskydds Arbete
Systematiskt Brandskydd är i vissa fall ett lagkrav vid verksamheter i lokaler.
EQsupport bygger upp/underhåller brandskyddet, gör riskbedömningar, utbildar och medverkar fortlöpande till att systematiskt brandskydd upprätthålls.

Miljö- anmälan/tillstånd
Vid ny- etablering av miljöfarlig verksamhet krävs ”anmälan om miljöfarlig verksamhet” till kommunal miljöförvaltning innan man börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten. Även vid förändring av redan anmäld miljöfarlig verksamhet, krävs ny anmälan.

Större eller specialiserad verksamheter kan behöva miljötillstånd från länsstyrelse, oftast ska ansökan granskas och beslutas av Mark- och miljödomstolen.
EQsupport bidrar under hela processen från ansökan till färdigt miljötillstånd.

Ackrediteringssupport ”släcka tvåor” Swedac
Fordons- verkstäder kan utöka sin kund- service med tjänsten att släcka tvåor direkt i verkstaden utan ombesiktning på någon ackrediterad bilprovning. Via godkännande från Swedac blir verkstaden ackrediterad att släcka tvåor.
EQsupport upprättar kvalitetsmanual anpassad för Ert företag.
Utbildar i rutiner kopplade till manualen och medverkar till genomförd ackreditering.
Ger även stöd vid Swedac externrevisioner och internrevisioner med dokument- uppdateringar och rutinuppdateringar.

EQsupport erbjuder projekteringssupport till fastighetsägare inför anläggande av enskilt avlopp.

Genomför projektering av garanterat funktionsduglig och lagenlig enskild avloppsanläggning. Lennart har jobbat med enskilda avlopp i mer än 20 år, med tömning, inventering, rådgivning, projektering och tillståndsgivning som miljöinspektör.

I projektering ingår;

  • Kostnadsfritt personligt besök för rådgivning om förutsättningar för godkänt enskilt avlopp. Vi går tillsammans igenom anläggningen där tänkbara förslag på lösningar presenteras. Era avloppsproblem löses långsiktigt med bästa och mest ekonomiska teknik.

  • Offert med överenskommen avloppslösning och kostnadsförslag. 
  • Markundersökningar på plats, upprättande av ritningar, tillståndsansökning och övrig dokumentation. 
  • Kontakt med miljömyndighet och erhållande av tillstånd för anläggande av avloppsanläggning.

Kontakta;
Lennart Faijermo på 070-822 74 64, mail: lennart@eqsupport.se